ಓಡುತಿರುವುದು ಜಗವು,ಓಡುತಿರುವುದು
ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ,ಎಂದಿಗೂ ನಿಲದಂತೆ
ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾ ತಿರು ತಿರುಗಿ

ಓಡುತಿರುವುದು ಜಗವು,ಓಡುತಿರುವುದು

ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯದೇ,ಯಾರನು ಬಿಡದೆ
ಯಾರನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ,ಎಲ್ಲರನೂ ತನ್ನ ಸೆರಗಲಿ ಹಿಡಿದು
ಹೊಗಲಿದರು ಕೇಳದೆ, ತೆಗಲಿದರು ನೋಡದೆ

ಓಡುತಿರುವುದು ಜಗವು,ಓಡುತಿರುವುದು

ನಾಳೆಯನು ಇಂದಿಗೆ ಕರೆಯುತ,ಈ ದಿನವ ನೆನಪಿಗೆ ತಳ್ಳುತ,
ಕರುಣೆಯ ಅರ್ಥವ ಅರಿಯದೆ,
ತನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ ಹೊ೦ಚ ಹೂಡುತ 

ಓಡುತಿರುವುದು ಜಗವು,ಓಡುತಿರುವುದು
                                                       

                                                                                                     

Comments

Popular posts from this blog

ದ್ವಂದ್ವ !

Munjaneya sobagige!!

Words ForEver...