ದೋಣಿ ಪಯನ.......!!

ದೋಣಿ ಪಯನವು ಜೀವನ-ಚಕ್ರವು
ನಡೆಯುವುದು ಜೊತೆ ಪಯಣಿಗರೊಡನೆ|
ಸ್ಥಳವು ಬಂದೊಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುವೆವು
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಕೇಳದೆ ||

ಇಳಿದು ಮತ್ತಿನೊಂದು ದೋಣಿಗೋ
ಮನೆಯೂ ದೊರಕಿತೋ ನಂದನ||
ದೋಣಿಯೊಳಗಿನ ಸ್ನೇಹ - ಪ್ರೇಮವೂ
ಮರೆಯಗುವುದೆನ್ ಇಳಿಡೊದೆ||

ಸಕಲ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ
ದೈವವಿತ್ತ ವಿರಮವೂ||
ಪುರ್ನವಿರಮ ಕೊಡುವನವನು
ಅವನ ಅರಿತರೆ ಪೂರ್ಣದಿ ||

ಅರಿವಿತ್ತ ಗುರುಚರಣಕ್ಕಿದೋ ಈ
ಕವನದ ಮಾಲೆಯು
ಕಲ್ಪನೆಯು ತಂದ ತಾಯ ಚರಣಕ್ಕಿದೋ
ಕವನದ ಅರ್ಪಣೆ||


Comments

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...