ಒಂದು ಸಂಜೆ.....!!

ಒಂದು ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ
ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಾಸೆ ||

ಬೆಳಕ್ಕಿ ಎರಡು ಹಾರುವಾಗ
ನೋಡಿನವಾದ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಸೆ ||

ನಿನ್ನ ಸವಿಯ ಮಾತುಕೇಳಿ
ಬಾನ ರವಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಗುವಾಸೆ||

ಸ್ವಚ್ಛಾಂದದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ
ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ನಲಿಯುವಾಸೆ||

ನಿನ ತೊಳ ಬಂಧನದಲಿ
ಬಂದಿ ನಾನಾಗುವಾಸೆ ||

Comments

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...