*** ನಿನ್ನ ನೆನಪು ***

ಕಾರಣವ ಅರಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೇ-
ನಿಂದಿಸುವೆ ಏಕೆ ನನ್ನನೇ
ಅರಿಯದೆ ಹೊದೆಯೆ ಮನಸಿನ ಬಾವನೆ

ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಕೆ ನೀರಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಳೇ
ತುಮುಲವೇಕೆ ಅಷ್ಟು, ಬರುವೆ ನಿನಗಾಗೆ
ಕಾಯಬಾರದೇ ಕೊಂಚ ನೀ

ಕನಸಕಟ್ಟಿ, ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹೊತ್ತು ಆಸೆ
ಹೊರಟಿರುವೆ ನಾ, ನನ್ನವಳೇ-
ಕೊಂಚ ತಾಳು, ನನಗು ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ

Comments

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...