*****ಕಾಲ*****

ಕಾಲ ಕಾಲದಲಿ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿದೆ
ಕಾಲಾಂತರಂಗದ ವಿಷಯಗಳು
ಕಾಡಿ-ಬೇಡಿದರು ತಿಳಿಯದು ಸುಲಭದಿ
ಕಂಡು-ಕಾಣದ ತಾಣಗಳು

ಸೃಷ್ಟಿ ಏಕೆ?ಚರಾಚಾರಗಳೇಕೆ?
ಮೌನದಿ ಚೈತನ್ಯ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಚೇತನದಗುಣ ಚೈತನ್ಯವೆ ಏಕೆ?
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆ?

ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಸಲು ಕಷ್ಟ,
ತಿಳಿಯ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಲು ಕಷ್ಟ
ತಿಳಿದ ಬರಿಯ - ಜ್ಞಾನ ಸಾಲದು
ತಿದ್ದಿ-ತೀಡುವ ಅನುಭವದಾಬಾವವೂ


Comments

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...