ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಿ
ಕಾದಿಹಳು ರಾಧೆ,ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ||

ತನ್ನ ಕನಸಲಿ ತನಗೆ ಜಾಗ ಕೆಳಲು,
ಅವನ ಹೃದಯದಿ ಕೊಂಚ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡಲು,
ಕಾದಿಹಳು ರಾಧೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಿ ||

ನಗುವ ಕೊಂಡೋದ ನಂದನಿಗಾಗಿ
ತನ್ನ ನಗುವ ಮರಳಿ ಬೇಡಲಿಕಾಗಿ,
ಕಾದಿಹಳು ರಾಧೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಿ ||

ಕಣ್ಣಿರನು ಕೊಂಡೋದ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ
ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣಾದವನಿಗಾಗಿ ,
ಕಾದಿಹಳು ರಾಧೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಿ ||

ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ನಾಗಿ,
ಲೋಕಕೆ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿನ್ೆಯಾಗಿ
ಕಾದಿಹಳು ರಾಧೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಿ ||

Comments

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...