~~~~ಹಕ್ಕಿ~~~~

ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಹಕ್ಕಿ
ಯಾರನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಹಕ್ಕಿ ||
ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹಕ್ಕಿ
ನನ್ನದಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಹಕ್ಕಿ||

ಬಂಧನ ಒಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ
ಎಲ್ಲರ ಬಂಧಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ||
ನಗಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ
ಜೊತೆಗೆ ನಲಿಯದ ಹಕ್ಕಿ||

ನೋವನು ಕೇಳದ ಹಕ್ಕಿ
ನಗುವಿಗೆ ಮರೆಯದ ಹಕ್ಕಿ||
ತಾನು ತನದೆನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ
ಮಮತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ||


Comments

Popular posts from this blog

Munjaneya sobagige!!

ದ್ವಂದ್ವ !

Words ForEver...